ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ

HIV ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ:ਆਪਣੇਅਿਧਕਾਰਾਂ
ਨੰ ੂ ਜਾਣੋ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ

ਸਵਾਲ ਅਤੇਜਵਾਬ

[Connaître ses droits 6 : La confidentialité et les dossiers médicaux en Pendjabi]

Cet article a été publié dans Publications, Pendjabi, Questions-réponses. Publication Topics: , , . Bookmarker le permalien. Les commentaires et les trackbacks sont fermés.
Auteur
Sujet
Type de document
Langue