ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ

HIV ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ:ਆਪਣੇਅਿਧਕਾਰਾਂ
ਨੰ ੂ ਜਾਣੋ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ

ਸਵਾਲ ਅਤੇਜਵਾਬ

[Know Your Rights 6: Privacy and health records in Punjabi]

This entry was posted in Publications, Punjabi, Q&A. Publication Topics: , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Author
Topics
Doc Type
Language