ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਚਾਰ

HIV ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ:ਆਪਣੇਅਿਧਕਾਰਾਂ
ਨੰ ੂ ਜਾਣੋ

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਉਪਚਾਰ

ਸਵਾਲ ਅਤੇਜਵਾਬ

[Connaître ses droits 3 : Recours en cas de discrimination et de violation de la confidentialité en milieu de travail en Pendjabi]

Cet article a été publié dans Publications, Pendjabi, Questions-réponses. Publication Topics: , , . Bookmarker le permalien. Les commentaires et les trackbacks sont fermés.
Auteur
Sujet
Type de document
Langue