ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਚਾਰ

HIV ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ:ਆਪਣੇਅਿਧਕਾਰਾਂ
ਨੰ ੂ ਜਾਣੋ

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਉਪਚਾਰ

ਸਵਾਲ ਅਤੇਜਵਾਬ

[Know Your Rights 3: Remedies for discrimination and privacy violations in the workplace in Punjabi]

This entry was posted in Publications, Punjabi, Q&A. Publication Topics: , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Author
Topics
Doc Type
Language