ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ’ਤੇ HIV ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

HIV ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ:ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ’ਤੇ HIV ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

[Connaître ses droits 1 : Le dévoilement de l’infection à VIH en milieu de travail en Pendjabi]

Cet article a été publié dans Publications, Pendjabi, Questions-réponses. Publication Topics: , , . Bookmarker le permalien. Les commentaires et les trackbacks sont fermés.
Auteur
Sujet
Type de document
Langue